โอวาทธรรม นำชีวิตเป็นสุข พร้อมบทสวดมนต์ (รหัส 9012)